Algemene Voorwaarden HeidaDeken vastgoedadviseurs

De Algemene Voorwaarden HeidaDeken vastgoedadviseurs zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden en tarieven welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Alle aanbiedingen van HeidaDeken vastgoedadviseurs zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

In de Algemene Voorwaarden HeidaDeken vastgoedadviseurs wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft, en
 • opdrachtnemer: HeidaDeken vastgoedadviseurs.

I Algemene bepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Indien niet anders blijkt, wordt onder onroerend goed verstaan, onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 • Alle aanbiedingen van HeidaDeken vastgoedadviseurs zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan HeidaDeken vastgoedadviseurs zijn verschuldigd.
 • In het geval van overlijden van de opdrachtgever, eindigt de opdracht op het tijdstip waarop HeidaDeken vastgoedadviseurs van het overlijden in kennis wordt gesteld. Het bepaalde in artikel II.24 is van overeenkomstige toepassing.
 • Vorderingen van het verschuldigde honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten, zijn opeisbaar wanneer en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en HeidaDeken vastgoedadviseurs anders overeenkomen. Opdrachtgever en HeidaDeken vastgoedadviseurs kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen door een tussentijdse afrekening aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 21 dagen na een tweede schriftelijk verzoek geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die HeidaDeken vastgoedadviseurs vanaf het moment van verstrijken van deze 21 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vorderingen maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per opdracht bedraagt. Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, als en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door HeidaDeken vastgoedadviseurs aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet is verschuldigd.
 • Bij het inschakelen van derden zal HeidaDeken vastgoedadviseurs zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. HeidaDeken vastgoedadviseurs is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden. HeidaDeken vastgoedadviseurs is ook niet aansprakelijk indien – een deel van – de opdracht buiten Nederland wordt uitgevoerd door HeidaDeken vastgoedadviseurs.

II Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht

 • Onder opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.
 • HeidaDeken vastgoedadviseurs draagt er zorg voor dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed.
 • Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
  • bespreking van en advies over de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  • inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
  • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde onderdelen;
  • advies over en het voeren van onderhandelingen;
  • begeleiden bij de afwikkeling.
 • HeidaDeken vastgoedadviseurs onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever.

Zodra uit een verstrekte opdracht voortvloeit dat HeidaDeken vastgoedadviseurs aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere verstrekte opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt HeidaDeken vastgoedadviseurs met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met HeidaDeken vastgoedadviseurs wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever HeidaDeken vastgoedadviseurs ter zake die desbetreffende opdracht zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever HeidaDeken vastgoedadviseurs de haar verleende opdracht zal teruggeven.
In het geval dat de opdrachtgevers ter zake geen keuze kunnen maken, is HeidaDeken vastgoedadviseurs bevoegd een keuze te maken.

 • De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan HeidaDeken vastgoedadviseurs in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 • De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die HeidaDeken vastgoedadviseurs bij het vervullen van haar opdracht kunnen doorkruisen.

De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan HeidaDeken vastgoedadviseurs, behalve in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten HeidaDeken vastgoedadviseurs geen overeenkomst tot stand en voert ook geen onderhandelingen. Gegadigden zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar HeidaDeken vastgoedadviseurs.

 • Als een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever tevens aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van honoraria, verschotten en onkosten verschuldigd, behalve als met één of meer van de opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 • Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:
  • vervulling;
  • intrekking door de opdrachtgever
  • teruggave door HeidaDeken vastgoedadviseurs.

HeidaDeken vastgoedadviseurs heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden.

Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.

Teruggaaf van de opdracht door HeidaDeken vastgoedadviseurs is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden.
Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

 • de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
 • verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en HeidaDeken vastgoedadviseurs.

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomst het bepaald in artikel II.18, 19 en 20. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig artikel II.11.

 • Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming te geven, is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

Courtage

 • De opdrachtgever is aan HeidaDeken vastgoedadviseurs courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijvoorbeeld verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur c.q. verkoop van andere beschikbare ruimten(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft). Partijen zullen in die gevallen met elkaar in overleg treden over de hoogte van de courtage, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen de in de branche voor die transacties gebruikelijke tarieven. Dit geld ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt geveild. De courtage is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst niet het gevolg is van door HeidaDeken vastgoedadviseurs verleende diensten.
 • De opdrachtgever is ook courtage verschuldigd als de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.6 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop HeidaDeken vastgoedadviseurs de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.
 • Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één van de partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van HeidaDeken vastgoedadviseurs op courtage onverlet.
 • Het bedrag van de courtage is afhankelijk voor de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht, dan wel na het einde daarvan, tot stand komt.

Het bedrag wordt bepaald door wat HeidaDeken vastgoedadviseurs en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 • Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt ook verstaan, het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht/gekocht, verhuurd/gehuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten, overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd.

De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

 • Ingeval HeidaDeken vastgoedadviseurs door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 • De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. Partijen kunnen ook anders overeenkomen. In alle andere gevallen kom de overeenkomst tot stand op de momenten zoals beschreven in de artikelen II.8 en II.14, tenzij partijen in die gevallen ook anders overeenkomen. De kosten zoals omschreven in artikel II.17, kunnen tussentijds gefactureerd worden.


Kosten en vergoeding

 • Tenzij anders overgekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten die HeidaDeken vastgoedadviseurs ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij o.a. aan promotiekosten (waaronder inbegrepen kosten voor projectborden, advertentiekosten, lichtdrukkosten van tekeningen, (kleuren) brochures e.d.) en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijvoorbeeld kosten voor de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient HeidaDeken vastgoedadviseurs vooraf met haar opdrachtgever overleg te plegen. De verschuldigdheid geldt ook als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 • Onverminderd het in artikel II.17 gestelde, is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan HeidaDeken vastgoedadviseurs een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, tenzij een andere afspraak is gemaakt, gelijk aan 15% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste EUR 2.000,– te vermeerderen met BTW.
 • Opdrachtgever en HeidaDeken vastgoedadviseurs kunnen, als daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.18 van overeenkomstige toepassing verklaren, voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
 • Indien HeidaDeken vastgoedadviseurs als gevolg van het bepaalde in artikel II.4 de opdracht aan één van beide opdrachtgevers teruggeeft, is de opdrachtgever aan wie de opdracht is teruggegeven aan HeidaDeken vastgoedadviseurs, in goed overleg met deze opdrachtgever, een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden.

III Taxatie

 • Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan, een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt nadrukkelijk geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
 • Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.

Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Als hij daarvoor de schriftelijke toestemming heeft verkregen van HeidaDeken vastgoedadviseurs, mag de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, ter inzage geven of ter beschikking stellen aan derde(n). HeidaDeken vastgoedadviseurs aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Een toestemming tot het ter inzage geven of ter beschikking stellen van het rapport of gegevens daaruit aan derde(n), houdt op geen enkele wijze een aanvaarding van verantwoordelijkheid ten opzichte van de derde(n). De opdrachtgever is gehouden de derde(n) hiervan in kennis te stellen.

 • Bij een opdracht aan meer opdrachtnemers gezamenlijk, brengen zij gezamenlijk rapport uit. Slagen de opdrachtnemers er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

IV Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van HeidaDeken vastgoedadviseurs is beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HeidaDeken vastgoedadviseurs wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van HeidaDeken vastgoedadviseurs komt. HeidaDeken vastgoedadviseurs heeft een in de branche gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. In geval van een collegiale opdracht is HeidaDeken vastgoedadviseurs niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaar(skantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
 3. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij HeidaDeken vastgoedadviseurs melding heeft gedaan van de tekortkoming. Daarvan is in ieder geval sprake indien de melding niet binnen één jaar na ontdekking is gedaan.
 4. Na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies, vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens HeidaDeken vastgoedadviseurs ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van HeidaDeken vastgoedadviseurs.
 5. Opdrachtgever is jegens HeidaDeken vastgoedadviseurs aansprakelijk voor directe schade die HeidaDeken vastgoedadviseurs lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 6. In geval van een collegiale opdracht is HeidaDeken vastgoedadviseurs niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkoningen, onrechtmatige daad of anderszins, welke door een collega-makelaar(skantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht, prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar(skantoor).

V Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 2. Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de WWFT.
 3. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die HeidaDeken vastgoedadviseurs redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.

VI Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en HeidaDeken vastgoedadviseurs is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

De Algemene Voorwaarden van HeidaDeken vastgoedadviseurs zijn laatstelijk op 28 april 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34176109.

Compare listings

Compare